otrzymasz 2-3 propozycje układu funkcjonalnego Twojego wnętrza 

w formie rysunków 2D

omówimy Twoje potrzeby, oczekiwania 

oraz estetykę wnętrza

dokonamy pomiar stanu obecnego

lub przeanalizujemy i przygotujemy dokumentację do rozpoczęcia procesu projektowego

03

e t a p y      p r o j e k t u

r o z m o w a

01

02

u k ł a d    f u n k c j o n a l n y

i n w e n t a r y z a c j a

najbardziej wyczekiwany moment - wizualizacje Twojego wnętrza

otrzymasz wszystkie rysunki instalacyjno-budowlane oraz wykończeniowe

w i z u a l i z a c j e

ile to będzie kosztowało?

lista produktów i materiałów wykończeniowych

 k o s z t o r y s

d o k u m e n t a c j a

06

04

05

Beata Wieczorek

NIP: 9492250769

REGON: 520214388

    info@farownetrza.pl

    +48 695 789 386

    farownetrza

n a j n o w s z e      p r o j e k t y

 

FARO WNĘTRZA

Tworzymy przestrzeń dopasowaną do Twoich potrzeb